1. long time no see.

Hǎo jiǔ bú jiàn!

好 久 不 见!

2. Where am I ?

Wǒ zài nǎr?

我 在 哪儿?

3. I’m in fenghuang old village.

Wǒ zài fènghuáng gǔchéng.

我 在  凤  凰  古 城。

4. fenghuang is in Hunan province.

Fènghuáng zài húnán shěng.

凤   凰  在 湖 南 省。

5. fenghuang old village.

fènghuáng gǔchéng.

凤  凰  古 城

6. Smelly Doufu

chòu dòufu

臭 豆 腐